AutokoolAutokool Ekspress Auto L pakub bussijuhi kiirendatud ametikoolitust lisapädevuse saamiseks.

Antud kursus on mõeldud autojuhtidele, kes töötavad või kavatsevad töötada töövõtjatena järgmistes valdkondades: reisijatevedu, kaubavedu, taksoteenused. Kursuse kestus – 35 akadeemilist tundi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussijuhi täiendkoolituse (BJ/TK) õppekava

Õppekava nimetus:         Bussijuhi täiendkoolitus

Õppekava kood:             BJ/TK

Õppekavarühm:             Transporditeenused

 

Korraldus

 1. Täienduskoolituse eesmärk on süvendada, täpsustada ning värskendada bussijuhi tööks vajalikke teadmisi ja oskusi, keskendudes eelkõige liiklusohutusele ja säästlikule sõidule.
 2. Tingimused koolitusel osalemiseks:
  • Sõitjateveo autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel ja kellel on D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba ning pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal.
  • Pädevustunnistus või kirje juhiloal ei ole nõutav juhil, kellele on antud  D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit.
 3. Koolitusel osalemiseks esitab isik koolitajale:
  • juhiloa või esmase juhiloa, kui see on isikule väljastatud;
  • isikut tõendava dokumendi;
  • pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje;
  • koolitaja väljastatud tunnistuse eelnevalt läbitud koolituse kohta, kui isik soovib eelnevalt läbitud koolituse arvestamist. Arvesse võetav õppeaine ei tohi olla läbitud rohkem kui viis aastat enne täienduskoolituse algust.
 4. Koolitaja võib nõuda isikult täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad tema vastavust autoveoseaduse § 37 lõigetes 1 ja 2 ning § 74 lõikes 3 sätestatud nõuetele.
 5. Koolitaja esitab hiljemalt üks päev pärast koolituse algust Maanteeameti asjaomases veebikeskkonnas autenditult õpperühma nimekirja.
 6. Teooriaõppe toimub auditoorsete tundidena. Tunni kestus on 45 minutit. Lubatud on kasutada paaristunde kestusega kuni 90 minutit.
 7. Auditoorse õppetöö maht on 35 tundi.
 8. Eksami sooritamiseks peab õppekava olema täidetud täies mahus.

 

Õppe sisu:  täienduskoolituse õppekava peab süvendama, täpsustama ning värskendama  autojuhi tööks vajalikke teadmisi ja oskusi.

 

Õpiväljundid:

Täiendkoolitust edukalt läbinud isik:

 • oskab sõidukit ohutult juhtida
 • koostab ja esitab tööõiguse valdkonnaga seonduvaid dokumente
 • oma kutsetegevuses suhtleb partnerite ja klientidega
 • diagnoosib sõiduki rikkeid ja leiab rikete põhjused
 • valib rehve veljele sõltuvalt sõiduki massist, kiirusest ja otstarbest lähtuvalt
 • rakendab looduskeskkonda säästvaid meetmeid
 • kasutab teede, linnade ja asulate kaarte
 • tegutseb õigesti liiklusõnnetuse korral

 

Bussijuhi täiendkoolituse õppekava

Õppeained

Ülevaade õppetöö korraldusest

T1. Tööõiguse alused (koolituse maht 4 tundi) 

Käsitletavad teemad: lepingulised suhted, töö tasustamise alused, töötaja õigused ja kohustused, töövaidluste lahendamine, autojuhi töö- ja puhkeaja korraldus, autojuhi vastutus, kindlustused.

 

Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb:

- töösuhteid reguleerivaid õigusakte,

- tööga seotud õigusi ja kohustusi,

- autojuhi töö- ja puhkeaja korraldust,

- töövaidluste lahendamise käiku,

- autojuhi vastutust ja seda reguleerivaid õigusakte,

- autojuhi kutsetegevusega seotud kindlustamist reguleerivaid õigusakte, oskab iseseisvalt orienteeruda õigusaktides ning seista töökollektiivis oma õiguste eest.

 

Õppetundide ülesehituse ja läbiviidavate tegevuste kirjeldus:

Seletakse lahti aine lühikirjeldeses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest.

 

Kasutatavate õppevahendite ja tarvikute loetelu:

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis.

Loengumaterjal on MS Powerpoint ja MS Word formaadis.

 

Lektor: Aleksandr Orehhov

T2. Suhtlemis- ja teenindamispsühholoogia

(koolituse maht 4 tundi)  

Käsitletavad teemad: suhtlemisõpetus, klienditeeninduse alused, liikluspsühholoogia.

 

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab:

- suhtlemisvalmiduse, teenindusliku mõttekultuuri ja kliendikeskse teeninduse põhimõtted,

- oskused käituda ning toime tulla erinevates suhtlemissituatsioonides,

- edukalt lahendada probleemsed olukorrad ja nõustada kliente, et tagada klientide rahulolu ja usaldus,

- õppija tunneb liikluspsühholoogia aluseid ja sõidukijuhi tööd mõjutavaid tegureid.

 

Õppetundide ülesehituse ja läbiviidavate tegevuste kirjeldus:

Seletakse lahti aine lühikirjeldeses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest.

 

Kasutatavate õppevahendite ja tarvikute loetelu:

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis.

Loengumaterjal on MS Powepoint ja MS Winword formaadis.

 

Õpilasele antavad materjalid:

Seadusaktide kogumik pdf formaadis.

 

Lektor: Aleksandr Orehhov

T3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 

(koolituse maht 8 tundi) 

Käsitletavad teemad: sõidukite mõõtmed, massid ja teljekoormused, sõidukite ehitus, sõidukiseadiste ja -süsteemide tööpõhimõtted, sõidukite tehnoseisundi hindamine, sõiduki hooldus.

 

Õpetusega taotletakse, et õppija teab:

- sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning -teljekoormust ja selle määramise põhimõtteid,

- tunneb sõidukite ehitust, seadiste ja süsteemide tööpõhimõtet,

- sõidukitel sagedamini esinevate rikete põhjuseid ja ennetamisvõimalusi, sõidukite tehnoseisundile esitatavaid nõudeid,

- tehnoülevaatuse läbiviimise korda,

- oskab hinnata sõidukite tehnoseisundit ning hooldada sõidukit.

 

Õppetundide ülesehituse ja läbiviidavate tegevuste kirjeldus:

Seletakse lahti aine lühikirjeldeses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest. Loengus kasutatakse palju joonisel ja pildimaterjali. Rõhutatakse konspekti vajadust.

 

Kasutatavate õppevahendite ja tarvikute loetelu:

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis.

Loengumaterjal on MS Powepoint ja MS Winword formaadis.

 

Lektor: Aleksandr Orehhov

T4. Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) 

(koolituse maht 10 tundi) 

Käsitletavad teemad: sõitjate veo korraldust reguleerivad õigusaktid, sõitjate veo liigid, pagasi ja saadetise vedu, busside varustuse ja tähistuse nõuded, teekaardid ja navigatsiooniseadmed, sõitjate veo dokumentatsioon.

 

Õpetusega taotletakse, et õppija teab:

- bussijuhi ja sõitjate õigusi ning kohustusi,

- juhuvedude korraldust,

- tasulise sõitjate veo liike ja vorme,

- sõiduplaanide sisu ja vormistamist,

- pagasi ja saadetise veo korda,

- busside varustuse ja tähistuse nõudeid,

- tunneb liinivedudel rakendatavaid sõidupiletite tariife ja sõidusoodustuste korda,

- oskab kasutada teekaarte ja navigatsiooniseadmeid, kassaparaati ning vormistada sõitjate veo dokumente.

 

Õppetundide ülesehituse ja läbiviidavate tegevuste kirjeldus:

Seletakse lahti aine lühikirjeldeses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest. Loengus kasutatakse palju joonisel ja pildimaterjali. Rõhutatakse konspekti vajadust.

 

Kasutatavate õppevahendite ja tarvikute loetelu:

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis.

Loengumaterjal on MS Powepoint ja MS Winword formaadis.

 

Õpilasele antavad materjalid:

Seadusaktide kogumik pdf formaadis.

 

Lektor: Aleksandr Orehhov

T5. Kindlustused ja vastutus 

(koolituse maht 2 tundi) 

Käsitletavad teemad: Eestis kehtivad nõuded kindlustuse osas. Kindlustuse eri liikide puhul autojuhte puudutavad küsimused. Vastutuse kindlustus autoveonduses: liikluskindlustus; rahvusvaheline liikluskindlustus (roheline kaart). Liiklusõnnetuse vormistamine: blanketi «Teade liiklusõnnetusest» täitmise kord. Liiklusõnnetusest teatamine. Liikluspolitsei poole pöördumist nõudvad juhud. Isiku- ja varakahjude hüvitamine. Kahjude hüvitamise piirmäärad.

 

Eestis kehtivad seadused, mis reglementeerivad autojuhi kui suurima ohu allika valdaja vastutuse.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab:

- teadmised õigusaktidest kindlustuse ja vastutuse osas,

- teadmised kahjukindlustuse sõlmimisest ja omavastutusest. Kahjukindlustuse eritingimused, nende kajastamine kindlustuslepingus. Hüvitiste maksmise kord.

- teadmised liiklusõnnetuste vormistamist.

 

Õppetundide ülesehituse ja läbiviidavate tegevuste kirjeldus:

Seletakse lahti aine lühikirjeldeses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest.

Kasutatavate õppevahendite ja tarvikute loetelu:

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis.

Loengumaterjal on MS Powepoint ja MS Winword formaadis.

 

Õpilasele antavad materjalid:

Seadusaktide kogumik pdf formaadis.

 

Lektor: Aleksandr Orehhov

T6. Säästlik ja kaitslik juhtimine 

(koolituse maht 7 tundi) 

 

Käsitletavad teemad: liiklusõigusaktid, sõidu- ja veoseohutus.

 

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab:

- juhinduda liikluse ning sõitjate ja veoste veoga seotud õigusaktidest,

- juhtida ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt sõidukit ning rakendada õigeid juhtimisvõttteid,

- kasutada erinevaid sõidumeerikuid ja salvestada nendega nõutavaid andmeid,

- tegutseda ohu- ja eriolukorras,

- anda esmaabi.

 

Õppetundide ülesehituse ja läbiviidavate tegevuste kirjeldus:

Seletakse lahti aine lühikirjeldeses toodut. Tund on ülesehitatud nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest.

Kasutatavate õppevahendite ja tarvikute loetelu:

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis.

Loengumaterjal on MS Powepoint ja MS Winword formaadis.

 

Õpilasele antavad materjalid:

Seadusaktide kogumik pdf formaadis.

 

Lektor: Aleksandr Orehhov

 

 

 

Lõpetamise tingimused, koolitatava hindamine:

Täiendkoolitus lõppeb teoreetiliste teadmiste eksamiga milles on vähemalt 25 küsimust valikvastustega.

Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 70 protsenti küsimustest.

Eksami viib läbi eksamikomisjon, mille koosseisu määrab koolitusasutuse juht.

Eksami eesmärgiks on selgitada objektiivselt välja õppija teadmised ja hoiakud õppekavas esitatud valdkondades.

Eksami tulemus tehakse õpilasele teatavaks vahetult peale eksami sooritamist.

Koolitaja esitab asjaomases Maanteeameti veebikeskkonnas autenditult hiljemalt üks päev pärast eksami toimumist õppekava läbinud ja eksami sooritanud isikute eksamiprotokolli.

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub projektoriga varustatud õppeklassis aadressil Briketi 20, Oru alevik, Kohtla-Järve.

 

Kasutatavate õppematerjalide loend:

 • Projektor
 • Loengute materjalid digitaalsel kujul
 • Sõidumeerik
 • Kassaaparaat

 

 

Koolitaja vajalik kvalifikatsioon: Ameti- ja täienduskoolituse lektor peab vastama „Autoveoseaduse“  §45  toodud nõuetele.

 

 

Lektor: A. Orehhov

Õppetöö toimub vene keeles

Õppetunnid toimuvad Briketi 20 õppeklassis

 

Tasuta WiFi bussides

Kodulehe teostus LINK Company